Jadilah Pengikut Pecah Palak Mikir

Tuesday, 15 January 2013

Nik Aziz Takut Saman Artikal Khalimah Allah Ini Yang Menjatuh Imej Waraknya?

Harapkan nama sahaja Pemuda PAS tetapi pengecut dengan  ini..
Abstrak

Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di negara ini seharusnya ditangani dengan bijak. Perbincangan ilmiah dengan memahami maksud tersurat dan tersirat terhadap tuntutan ini harus diselami oleh semua pihak. Kalimah Allah merupakan kalimah suci yang melambangkan Islam itu sendiri. Umat Islam semestinya mempertahankan penggunaan kalimah ini agar tidak tersasar dari maksud sebenar. Ia adalah kewajipan bagi umat Islam dalam mempertahankan kesucian Islam itu sendiri.

Pendahuluan

Pada 31 Disember 2007, pengarang akhbar Herald-The Catholic Weekly, Paderi Lawrence Andrew menyatakan bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah memperbaharui permit penerbitan akhbar itu tanpa larangan menggunakan kalimah 'Allah'. Bagaimanapun kerajaan menegaskan bahawa larangan penggunaan kalimah ‘Allah’ masih kekal. Pada 3 Januari 2008, kabinet mengekalkan larangan bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam penerbitan akhbar masing-masing. Sebelum ini Kabinet telah memutuskan keputusan yang sama dalam mesyuarat pada 18 Oktober dan 1 

November 2006. Pada 19 Mac 2008, Gereja Katolik telah memohon di Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan kehakiman terhadap larangan penggunaan kalimah ‘Allah’. Pada 5 Mei 2008, Mahkamah Tinggi (Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas) telah membuat keputusan membenarkan permohonan Gereja Katolik untuk membuat semakan kehakiman (undang-undang) terhadap larangan menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam penerbitan mingguan Herald-The Catholic Weekly. Oleh itu, artikel ini digarap dalam rangka menyediakan hujah menolak penggunaan kalimah ’Allah’ oleh penganut Kristian.

Alasan Gereja Katolik Menggunakan Kalimah ‘Allah’Dalam akhbar The Sun bertarikh 24 Disember 2007, terdapat laporan bertajuk ‘Church leaders explain use of 'Allah'. Terdapat lima alasan utama yang 
dikemukakan oleh laporan tersebut mengapa Gereja Katolik ingin meneruskan 

Artikel ini telah diterbitkan di dalam Jurnal Penyelidikan JAKIM Bil. 21 Tahun 2008.2 penggunaan kalimah ‘Allah’ di dalam akhbar terbitan mereka. Alasan yang dikemukakan ialah seperti berikut:

a) Mendakwa mereka mengikut Bible. Bible dalam bahasa Melayu menggunakan kalimah ‘Allah’ sebagai terjemahan istilah God dan ‘Tuhan’sebagai terjemahan untuk istilah Lord.

b) Mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik di Malaya telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan kalimah ‘Allah’ telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God. Para penganut Katolik Malta juga menggunakan kalimah ‘Allah’ untuk merujuk kepada Tuhan dan demikian juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.

c) Mendakwa ayat-ayat al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.

d) Mendakwa bahawa segmen (terjemahan) dalam bahasa Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut Katolik di Malaysia.

e) Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campurtangan dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3)A Perlembagaan Persekutuan. Hujah-hujah Menolak Alasan Pihak Gereja Katolik

Alasan pertama: Mendakwa mereka mengikut Bible. Bible dalam bahasa Melayu menggunakan ‘Allah’ sebagai terjemahan istilah God dan ‘Tuhan’sebagai terjemahan untuk istilah Lord. Hujah-hujah Menolak:

a) Kalimah ‘Allah’ adalah kata nama khas berasal daripada bahasa Arab. Kalimah ini tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain. Menurut nahu Arab, kalimah ini tidak boleh diumum, dikecil, dilelaki, diperempuan atau diterbitkan nama-nama lain daripadanya. Kalimah ‘Allah’adalah bebas dari segi struktur nahu dan maknanya dari segala korupsi. Kita tidak boleh memanipulasikannya dengan apa cara sekalipun dalam bahasa asalnya. Dari segi struktur linguistik, kalimah ‘Allah’ lebih superiordaripada apa jua perkataan daripada apa jua bahasa dalam memelihara dan mempertahankan makna ke-Esaan dan keunikan satu-satunya Tuhan yang layak disembah Oleh kerana itu, umat Islam tidak sekali-kali menterjemahkan ‘Allah’ kepada apa jua bahasa melainkan dikekalkan lafaznya yang asal iaitu ‘Allah’. (1990), Mengapa Kalimah Allah?, Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM KL, hal. 32-33.3

b) Di peringkat antarabangsa, penggunaan kalimah ‘Allah’ dari segi istilah adalah amat sinonim dengan agama dan umat Islam. Ia diiktiraf oleh kamuskamus serta eksiklopedia terkemuka di dunia. Antaranya:
i. Kamus Oxford - Allah : Name of God among Muslims
ii. Eksiklopedia Britannica - Allah : “God”, the one and only God in the religion of Islam
iii. Eksiklopedia Katolik - Let it be noted that although Allah is an Arabic term, it is used by all Moslems, whatever be their language, as the name of God

c) Dalam konteks Malaysia kalimah ‘Allah’ tidak diterjemahkan kepada bahasa Melayu atau bahasa Malaysia malah ia dikekalkan tanpa terjemahan. Oleh itu kalimah ‘Allah’ di Malaysia adalah merujuk terus kepada makna yang terkandung di dalam teks al-Quran tanpa pengubahsuaian pada lafaz 
(terjemahan) mahupun maksud kalimah tersebut. Ini terbukti sebagaimana definisi ‘Allah’ yang kemukakan oleh Kamus Dewan Edisi Empat: Allah : Ar (Asal bahasa Arab) Tuhan (Yg Esa); ~ azzawajalla Tuhan Yg 
Maha Baik dan Maha Mulia; ~ subhanahu wa taala terpujilah Tuhan yg Maha Tinggi

Kamus Pelajar pula mendefinisikan kalimah ‘Allah’ seperti berikut: Tuhan Yang Maha Esa, Yang bersifat dengan sifat-sifat Yang Maha Sempurna dan Yang mencipta alam ini

Oleh itu kalimah ‘Allah’ tidak boleh dianggap sebagai terjemahan tuhan dalam bahasa Melayu atau ‘god’ dalam bahasa Inggeris kerana ia adalah lafaz bahasa Arab yang dikekalkan sebagai mematuhi kitab suci umat Islam yang telah membudaya dalam masyarakat Islam dan dimaklumi sebaiknya oleh bukan Islam di negara ini. 

d) Perbuatan pihak Gereja Katolik menterjemahkan perkataan ‘god’ kepada ‘Allah’ juga tidak menepati istilah yang digunapakai oleh masyarakat di negara ini. Perkataan ‘god’ menurut Kamus Dewan Inggeris-Melayu ialah: n 1. male deity, dewa, tuhan; (archaic) betara: the Greek ~s, dewadewa Yunani; 2. idol, berhala, patung; 3. so., st. deified, tuhan: money -A.S Hornby(1985), Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, Oxford University Press, Great Britain, p. 23.

http://www.britannica.com/eb/article-9005770/Allah. Dilayari pada 8 Jun 2008.
http://www.newadvent.org/cathen/01316a.htm. Dilayari pada 8 Jun 2008.
http://sbmb.dbp.gov.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.aspx. Dilayari pada 8 Jun 2008.

has become his ~, wang telah menjadi tuhan baginya; make a ~ of /so., st/, bertuhankan /sso, sst/; 4. G~, Tuhan; (in Islam) Allah

Takrifan ini dibuat oleh Kamus Dewan berdasarkan budaya yang menjadi amalan masyarakat di negara ini. Ini bermakna ‘god’ bagi selain Islamditerjemahkan sebagai dewa dan tuhan. Manakala ‘God’ (huruf ‘g’ besar) ia digunakan sebagai kata ganti nama yang merujuk kepada ‘Allah’ dan bukan terjemahan bagi kalimah ‘Allah’ dalam bahasa Inggeris (seperti pada takrif no. 4 di atas). Ia seperti juga umat Islam menggunakan huruf besar untuk setiap huruf pertama bagi kata-kata ganti nama yang lain apabila merujuk 
kepada ‘Allah’ seperti Aku, Kami, Dia dan Engkau. 

e) Bible bahasa Melayu yang didakwa sebagai rujukan kepada penggunaan kalimah ‘Allah’ juga tidak boleh diterima berdasarkan faktor kredibiliti penterjemahan dan perundangan Malaysia. Maksud kredibiliti perterjemahan iaitu sehingga kini tidak diketahui pihak berautoriti yang terlibat dalam penterjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu (misalnya adakah Dewan Bahasa dan Pustaka dirujuk dalam hal ini?). Tambahan pula, faktor perundangan menegah penggunaan kalimah-kalimah tertentu yang menjadi hak eksklusif umat Islam untuk digunakan oleh bukan Islam. Oleh itu alasan yang mengatakan mereka merujuk kepada Bible bahasa Melayu adalah tertolak dengan sendirinya kerana kesahihan penterjemahan Bible tersebut boleh dipertikai.

Alasan kedua: mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik di Malaya telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan ‘Allah’ telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God. Para penganut Katolik Malta juga menggunakan perkataan ‘Allah’ untuk merujuk kepada Tuhan dan demikian juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.

Hujah-hujah Menolak

a) Alasan ini adalah bertitik tolak daripada sejarah kedatangan mubaligh Kristian ke Tanah Melayu dan Nusantara. Sejarah telah mencatatkan antara misi utama kedatangan penjajah Barat ke Asia Tenggara adalah untuk mengaut hasil bumi dan menyebarkan agama Kristian ke seluruh rantau ini. Antara usaha-usaha yang giat dilakukan oleh para mubaligh ini ialah menterjemahkan Bible ke dalam bahasa penduduk tempatan termasuk menjalankan upacara keagamaan dalam bahasa yang difahami oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, terjemahan Bible oleh Dr. Mekhior Leidekler dalam tahun 1733, telah diterima sebagai satu hasil terjemahan yang standard dandigunakan dengan meluas pada abad ke-18 dan ke-19 di Semenanjung Tanah Melayu dan Indonesia Kegiatan menterjemah Bible ini telah terus 
http://sbmb.dbp.gov.my/knb/cariankata/dbp_ka_rujukan_kamus_dbp.aspx. Dilayari pada 8 Jun 2008.
Neill,S(1956). Colonialism and Christian Missions. London: Lutterworth Press, hal. 77.5 meningkat dengan munculnya penjajah Inggeris di Tanah Melayu selepas menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Melaka pada tahun 1795. Stamford Raffles ialah seorang tokoh penjajah Inggeris yang terlibat secara langsung dalam kegiatan mengembangkan agama Kristian menerusi kegiatan menyebar terjemahan kitab Bible. Dalam tahun 1852 versi terjemahan dalam tuliasan rumi dan jawi diterbit dan disebarkan dengan meluas di Tanah Melayu. Stamford Raffles juga merupakan seorang penyokong kuat usaha para mubaligh Protestant dari Pertubuhan Mubaligh London yang berhasrat untuk mendirikan pusat percetakan di Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan Betawi. Selain mencetak terjemahan Bible, kegiatan percetakan ini juga menerbitkan majalah-majalah Melayu yang mengandungi pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang diselitkan dengan propaganda Kristian dengan bertujuan pengembangan agama di Tanah Melayu. Sekitar tahun 1821 – 1905 pelbagai majalah diterbitkan seperti Buletin Arifin, Cermin Mata, Sahabat dan Warta Melayu

Kegiatan menyebarkan bahan propaganda Kristian ini kemudiannya telah disertai oleh para paderi Protestant dari Amerika Syarikat yang mewakili Lembaga Pesuruhjaya-pesuruhjaya Amerika di Luar Negeri (The America Board of Commisioners of Foreign Missions)

Kesemua fakta ini menunjukkan ada alasan yang nyata untuk kerajaan tidak membenarkan pihak Kristian pada hari ini menggunakan kalimah ‘Allah’ di dalam Bible bahasa Melayu. Ini kerana terjemahan tersebut tidak melambangkan literature sebenar doktrin agama Kristian sebaliknya bahasa hanya dieksploitasi sebagai perantara untuk menyebarkan dakyah Kristian.

b) Percubaan untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang menggunakan kalimah ‘Allah’ bagi merujuk kepada ‘god’ juga tertolak. Ini kerana setiap bahasa yang digunakan oleh setiap bangsa di negara tertentu mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeza. Dalam kes ini latar belakang bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk Malaysia lahir daripada rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu – budaya Melayu itu sendiri terhasil daripada agama Islam. Oleh itu, ia wajib mencerminkan kelaziman Melayu yang berpunca daripada agama Islam. Ini sudah tentu berbeza dengan latar belakang bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia dan Singapura.

c) Berkenaan penggunaan kalimah ‘Allah’ oleh penganut Kristian di Asia Barat juga tidak boleh dijadikan hujah. Bangsa Arab bukan Islam sememangnya telah lama menggunakan kalimah ‘Allah’ berdasarkan faktor teologi dan kebudayaan yang telah sedia wujud di Asia Barat. Perkara inidijelaskan sendiri oleh al-Quran apabila al-Quran datang untuk menjernih 10 Ibid, hal. 180-181.11Ibid.6 dan menyucikan semula penyalahgunaan maksud kalimah ‘Allah’ yang digunapakai oleh golongan Jahiliyyah dan ahli kitab yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani. 

d) Dalam konteks etimologi dan semantik pula, alasan Gereja Katolik untuk merujuk kepada masyarakat Kristian Arab adalah tersasar jauh. Mereka tidak boleh membandingkan apa yang berlaku kepada Kristian Arab denganKristian di Malaysia. Apa yang berlaku di negara-negara Arab ialah pihak Kristian Arab menterjemahkan Bible daripada bahasa Suryani (Syria/Syam) atau Aramik dan bahasa Ibrani (Hebrew) kepada bahasa Arab. Perlu diketahui bahasa Arab, Aramik dan Ibrani berada dalam rumpun bahasa yang sama iaitu rumpun Semitik. Oleh itu, Kristian Arab mempunyai hak untuk berhujah bahawa kalimah ‘Allah’ berkemungkinan berasal daripada nama asal tuhan mereka dalam bahasa Aramik atau Ibrani. Tetapi apa pula rasional pihak gereja Kristian untuk menterjemahkan ‘god’ dalam Bible bahasa Inggeris kepada ‘Allah’ dalam Bible bahasa Melayu? Bukankah kedua-duanya adalah dua rumpun bahasa yang jauh berbeza dari segi etimologi dan semantik bahkan suasana yang membudayai penggunaan bahasa-bahasa itu?

Alasan ketiga: Mendakwa ayat-ayat al-Qur’an sendiri telah menunjukkan bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.

Hujah-hujah menolak:
Bersambung.............

HUJAH MENOLAK PENGGUNAAN KALIMAH ‘ALLAH’ OLEH KRISTIAN1

Mohd Aizam bin Mas’od

Cawangan Aqidah

Bahagian Penyelidikan 

Friday, 11 January 2013

200 Ahli Rela Mati Demi Khianati PAS

Cukuplah berkali mereka terjebah dengan mainan politik yang terlampau utamakan matalamat dari bertanggungjawap mengjaga amanah Allah. Itulah yang sedang berlaku kepada 200 ahli PAS yang lebih rela mengkhianati PAS dari mengkhianati islam.

KOTA BHARU 11 Jan. - Kira-kira 200 penyokong tegar Pas di Kampung Pauh Dua dalam kawasan Parlimen Kubang Kerian di sini, bertindak keluar parti dan menyertai Parti Progresif Rakyat (PPP) kerana kecewa dengan perjuangan Pas yang didakwa tidak konsisten sejak kebelakangan ini.

Kumpulan terbabit yang diketuai, Shafiei Peli, 46, menyerahkan borang permohonan menyertai PPP kepada Naib Presiden parti itu, Datuk Nik Sapeia Nik Yusoff dalam satu majlis di sini hari ini.

Ketika ditemui, Shafiei yang dikatakan aktif bersama Pas cawangan Kampung Pauh Dua sejak 10 tahun lalu mendakwa, dia sudah tidak tahan dengan tindak-tanduk Pas yang kini semakin tidak Islamik.

"Selama ini kami ingat Pas boleh menegakkan Islam dan membantu bangsa Melayu, rupa-rupanya kami silap kerana parti yang kami sokong selama ini tidak mampu membantu kepada perubahan rakyat," katanya ketika ditemui selepas majlis itu .Bernama

Published with Blogger-droid v2.0.10

Gempaknya Idea Anwar Pan-Borneo Highway Sabah Sarawak 

Gempak beb Anwar mahu bikin Pan-Borneo Highway yang menghubungkan Sabah dan Sarawak 

Sebelum nak buat Highway cuba Anwar berperihatin sikit dengan isu ini PETALING JAYA 13 Dis. - Keadaan jalan yang berlubang dan rosak teruk di Jalan 225 di sini terus menghantui pengguna dan penduduk berhampiran.Penduduk mendakwa keadaan jalan itu disebabkan oleh kenderaan berat yang sering menggunakannya untuk ke tapak pembinaan projek berhampiran.Lebih mengecewakan mereka ialah sikap berdiam diri dan ketiadaan sebarang tindakan diambil pihak berkuasa tempatan menyebabkan keadaan jalan di situ semakin teruk dan membimbangkan.

Cuba kurang buat auta Anwar oooi!! Sudah berbakul janji dicapatikan dan dibakul sampahkan Anwar. Auta yang lama dah berlambak rakyat dikencingkan.

Published with Blogger-droid v2.0.10

Anwar Ibrahim Kencing Tanah NCR Sarawak Pula

Inilah Anwar Ibrahim yang terdesak mencari harapan di Sarawak dengan janji memberi hak tanah kepada bumiputera Sarawak yang mempunyai tanah berstatus NCR iaitu tanah yang tiada geran tanah. Kerana masalah penama yang masih menjadi isu di Sarawak

Kisah ini sama juga dengan kisah Kampung Buah Pala di Pulau Pinang yang mana Anwar berjanji ingin memberi hak milik tanah setelah 2 minggu tawan Pulau Pinang tetapi setelah menang bukan gran tanah dihantar tetapi bulldozer datang meroboh rumah dan merampas tanah yang sebelum ini tidak oernah digangu BN sebagai pemerintah sebelumnya.

Watch "Kaum India Mesti Tengok!!! (Anwar Sivaji)" on YouTube
Orang macam inikah yang rakyat hendak percayakan sangat?

Published with Blogger-droid v2.0.10

Wednesday, 9 January 2013

Siapa Yang Bakal Sertai KL112 Pakatan Rakyat

Tinggal menghintung hari lagi untuk Pakatan Rakyat mengejar PRU 13. Pakatan Rakyat bertungkus lumus menyediakan pelbagai strategi hinggakan khalimah Allah pun telah direlakan kepada bible versi melayu. Wahal mereka juga tahu!..... kalau bible versi melayu dikeluarkan!..... siapa golongan sasarannya? Semua itu bukan lagi menjadi hintungan tetapi yang paling penting golongan sasaran undi yang boleh terpikat dengan tawaran Pakatan Rakyat. Mereka sudah cuba raih undi LGBT, Undi Kristian, Undi Bangsa Cina (melalui sifat pilih bulu DAP), Undi taksud Amanat Haji Hadi 1981 (sebab itu Hadi engan tarik balik), Undi golongan sakit membayar PTPTN, golongan Felda (gagal) dan banyak lagi golongan sasaran yang Pakatan Rakyat rela lakukan apa sahaja, semata2 mendapat undi. Persoalan yang merugikan! Sedarkah kita yang bertapa banyak dasar Perlembagaan Negara! Hak Istimewa Orang Melayu sehingga merangkumi perjuangan Agama Bangsa dan Negara yang diwarisi untuk dipertahankan oleh moyang kita untuk kita pertahankan. Semua ini memanglah strategi menguntungkan dan memudahkan Pakatan Rakyat meraih undi, tetapi berbaloikah jika bumi dipijak milik orang?

Published with Blogger-droid v2.0.10

Pakatan Rakyat Sendiri Bikin Sendiri Langgar Polisi Buku Jingga

Inilah tahap mengarutnya Pakatan Rakyat yang sendiri draf polisi Buku Jingga dan mereka juga yang langgar. Itu belum bentuk kerajaan Persekutuan sudah langgar dasar dan polisi sendiri. Bukan sikit tetapi berkali pula tu.

Ini ke yang kita dapat harapkan Pakatan Rakyat mengjaga amanah Agama Bangsa dan Negara?

GEORGETOWN - Keputusan Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat (PR) bahawa kalimah ALLAH boleh digunakan oleh penganut Kristian seolah-olah mengetepikan Perlembagaan Negara dan tidak menghormati keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan.

Bekas Ketua Pemuda Pas Pulau Pinang, Mohamed Hafiz Mohamed Nordin berkata, keputusan yang diumumkan pimpinan PR semalam juga jelas bertentangan dengan Buku Jingga yang dicipta mereka sendiri sebelum ini yang kononnya mahu mempertahankan Perlembagaan Negara.

Beliau yang juga Penyelaras Jaringan Muslimin Pulau Pinang (JMPP) berkata, jika PR terus dengan pendirian yang bertentangan dengan Perlembagaan Negara, kesemua parti dalam gabungan PR tidak layak berpolitik dan terus berada di negara ini.

“Keputusan Majlis Pimpinan PR juga tidak menghormati Majlis Muzakarah Kebangsaan selain ia dilihat menganjurkan perpecahan antara kaum dalam negara ini.

“Bagi kami, ahli PR di peringkat akar umbi melihat keputusan yang dibuat menunjukkan pakatan itu angkuh dan sombong kerana mereka hanya memikirkan pendapat dan pandangan sendiri untuk memenangi hati orang Kristian bagi kemenangan pilihan raya umum akan datang,” katanya kepada Sinar Harian di sini semalam.Mohamed Hafiz berkata, pihaknya masih menunggu jawapan dan pendirian Majlis Syura Ulama Pas berkenaan isu ini.

Beliau percaya, keputusan yang dibuat pimpinan PR itu tidak dipersetujui sepenuhnya penganut agama Kristian dan isu kalimah ALLAH sengaja dibangkitkan oleh DAP yang tidak mewakili masyarakat Kristian keseluruhannya.

“Kita tidak tahu apakah agenda DAP terutama Setiausaha Agungnya, Lim Guan Eng yang cuba memperalatkan isu agama dalam politik PR.

“Kerana mahu menagih undi daripada orang Kristian, mereka sanggup melakukan apa sahaja walaupun bercanggah dengan Perlembagaan,” katanya.Sementara itu, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang (Pemenang), Datuk Seri Mohd Yussof Latiff berkata, keputusan yang dibuat pimpinan PR itu hanya untuk kepentingan politik semata-mata.

Beliau yang juga Pengerusi Persatuan Kariah-kariah Masjid Pulau Pinang berkata, isu penggunaan kalimah ALLAH tidak sepatutnya dibangkitkan lagi kerana penggunaan perkataan itu jelas hanya untuk orang Islam dan sudah diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan. Sumber Sinar Harian
Published with Blogger-droid v2.0.10

Tuesday, 8 January 2013

Akhirnya Hasutan Lim Guan Eng Berjaya Peroleh Hak Khalimah Allah Untuk Bible Versi Bahasa Melayu

Shabas PAS dan syabas Nik Aziz di atas terjemahan ini.

KOTA BHARU: Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, bersetuju kalimah ‘Allah’ digunakan oleh golongan bukan Islam, walaupun ianya menjadi ‘hak’ orang Islam.Beliau berpendapat, penggunaan kalimah itu dikalangan bukan Islam memudahkan mereka mengenali agama suci itu dengan lebih mudah.

Bertapa hebatnya umpan Putrajaya hingga korbankan hak Khalimah Allah milik orang islam seperti yang diakui Nik Aziz sendiri untuk kegunaan bible versi melayu. Dengan alasan ini:

“Kita perlu buka ruang kepada mereka dan semoga dengan cara itu memberi peluang kepada golongan berkenaan mengenali Islam dengan lebih mudah.

Iayalah bunyinya SEMOGA bermakna Nik Aziz sendiripun tidak pasti apa nasib yang bakal menimpa masuarakat islam! terutama generasi baru dan muda yang masih mentah dalam permahaman agamanya.

Nik Aziz hanya berfikir semoga yang bukan islam memeluk islam tetapi buat-buat tidak nampak apa nasib anak-anak kita yang keliru dengan Allah yang mana satu?

Semua itu tidak penting dan semua itu bukan hintungan PAS. Sebaliknya memejuk bukan islam terutama kristian untuk memberi undi adalah lebih penting daripada nasib Agama Bangsa dan Negara!

PecahPalakMikir menyeru saki baki masyarakat islam yang masih sayangkan agamanya dari dinodai oleh hasutan halus anasir memurtadkan islam malalui permainan teknikal! Permainan pergunakan Khalimah Allah dalam modus operandi menyesatkan dan memurtadkan masyarakat islam. Bukankah pertahankan Khalimah Allah itu juga merupakan jihad?

Paling sedih PAS dan PKR tidak menghormati kuasa raja-raja sebagai ketua agama. Jadi apa lagi kita dapat harapkan dari PAS dan PKR?

SHAH ALAM 8 Jan. - Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) agar mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang masih mempersoalkan atau memperlekehkan fatwa berkaitan larangan penggunaan kalimah Allah.Baginda amat kesal kerana titah baginda dipandang ringan oleh sesetengah pihak sehingga isu yang sama dibangkitkan semula sedangkan tiga tahun lalu, titah yang sama pernah dikeluarkan berkaitan penggunaan kalimah Allah.Justeru, baginda membuat ketetapan dan menitahkan dengan tegas bahawa kalimah Allah yang merupakan kalimah suci khusus bagi orang Islam tidak boleh sama sekali digunakan di negeri Selangor oleh mana-mana agama bukan Islam sebagaimana fatwa yang telah diwartakan pada 18 Februari 2010.Titah baginda tersebut dikeluarkan melalui kenyataan Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Datuk Mohd. Misri Idris di sini hari ini.Melalui kenyataan itu, Sultan Selangor melahirkan rasa terkejut dan kesal dengan Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng yang meminta Kerajaan Persekutuan membenarkan kalimah Allah digunakan dalam semua kitab Bible berbahasa Melayu. - UTUSANArtikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20130108/dn_26/Kalimah-Allah-Sultan-titah-ambil-tindakan-tegas#ixzz2HMoH6XyD © Utusan Melayu (M) Bhd 
Published with Blogger-droid v2.0.10

Amanat Haji Hadi PAS Sedang Mencari Petualang Demi Selamatkan PetualangKecoh huluMalang PAS bekerja keras untuk mengjaga reputasi PAS. Ini bukan soal siapa Haji Hadi mahupun soal Amanat Haji Hadi 1981. Ini soal maruah PAS! imej PAS, reputasi PAS dan keuntungan PAS ketika diambang PRU 13.

Apatah pula! Haji Hadi bakal dicalonkan Perdana Menteri jika Pakatan menawan Putrajaya. Itu harapan akar umbi PAS walaupun PKR dan DAP akan menghalangnya.

Bila Hadi sebagai PM! HuluMalang PAS tidak boleh membiarkan Hadi menarik balik Amanat 1981. Tidak boleh sama sekali! Kalau ditarik! Alamat hilang kepercayaan atas pagar dan paling menakutkan hilang kepercayaan akar umbi! Kena akar umbi pakat-pakat cabut lari, dek angkara hilang kepercayaan tahap kemampuan dan imej Haji Hadi, alamatnya atas pagar takut menghampiri PAS.

Itulah bahana jika menarik balik Amanat Haji Hadi 1981. Soal ini mudah difahami jika kita mengkaji perbezaan pendirian Haji Hadi sekarang dengan Amanat Haji Hadi 1981 adalah 2 perkara yang berlawanan. Sepatutnya ditarik balik salah satu. Bagaimana Haji Hadi hendak menarik balik yang terbaru sedangkan Haji Hadi pernah bermaksud "Hubungan dan kerjasama PAS dan DAP berdasarkan perlembagaan sedia ada.

Kalau bermaksud sedia ada itu! bukankah bertentangan dengan Amanat Haji Hadi 1981? Jadi bolehkah gugur amanat Haji Hadi 1981? Kalau gugur bagaimana dengan hampir separuh ahli berani mati PAS, yang taksud dengan Amanat Haji Hadi 1981? Bagaimana jika hati luluh menyesal dek tersalah pilih parti? Sanggupkah PAS ambil resiko?

Sedangkan pelaksaan Hudud dan Dasar Negara Islam PAS masih dan terpaksa bertalam dua muka dengan mengatakan tidak dilaksanakan kepada kumpulan Pakatan Rakyat demi menjaga undi bukan islam dan menafikan hudud dan negara islam digugurkan kepada akar umbi dengan alasan buat kerja tidak boleh tergopoh gapah! bila berhadapan dengan orang islam. Bila sampai masa PAS akanlaksanakan. Itulah janji yang berkumandang setiap ceramah PAS diserata ceruk negara.

Dalam isu Amanat Haji Hadi, juga digunakan kaedah yang sama! jika menarik balik amanat tersebut pecahlah tembelang dan hilanglah taring sebenar PAS yang hanya mampu raih sokongan masyarakat islam dengan hanya mengciptakan ayat bayangan (ayat berkias tidak secara langsung supaya UMNO susah menyerang balik) yang membolehkan akar umbi bertindak melampau batasan akhidah. Iaitu mengkafirkan antara sesama islam. Kalau kerajaan islam sedia ada yang sah boleh dijatuhkan dengan memberi bayangan permahaman akar umbi menjadi taksud kafirkan siapa sahaja menentang PAS. Bukankah itu strategi yang susah untuk dipatahkan? Jadi kenapa harus ditarik balik?

Sama seperti masuk PAS janji syurga! PAS berdalih mengatakan tidak pernah berkata undi PAS masuk syurga tetapi memberi bayangan ayat berkias undi PAS masuk syurga. Itulah contoh untuk menggambarkan bagaimana Amanat Haji Hadi 1981 masih berfungsi dan masih mempunyai kelebihan buat PAS. Jadi mengapa harus ditarik balik?

Pernahkah anda dengar istilah ini? PAS itu parti Islam dan kalau menentang PAS bererti menentang Islam! Kerana apa? kerana Amanat Haji Hadi 1981 berjaya menyemaikan budaya mengkafirkan siapa sahaja menjadi seteru PAS! lihat poster ini

Sebab itu rugi buat PAS menarik balik Amanat Haji Hadi 1981 sedangkan Amanat Haji Hadi 1981 banyak beri kelebihan buat PAS. Sebab itulah huluMalang perlu carikan watak petualang mengkhianati PAS tetapi kalau difikirkan kesan Amanat Haji Hadi 1981 menecah belah umat ini dan bagaimana PAS menipulasikan islam demi meraih sokongan dan pengaruh, Bukankah wajar kita melebelkan mereka sebagai petualang Agama Bangsa Negara? PecahPalakMikir sengaja luahkan! demi selamatkan Agama Bangsa dan Negara.
Published with Blogger-droid v2.0.10

Video Panas Air Mata Memali Masih Mengalir

Peristiwa Memali berlaku pada 19 November 1985. Insiden ini mengorbankan 14 orang dan berpuluh-puluh yang lain tercedera serta penahanan beratus-ratus orang. Kesemua yang ditahan telah dibebaskan kecuali 36 orang. Mereka ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Dalam pertempuran antara orang kampung dengan pihak polis, Ustaz Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali dengan Ibrahim Libya telah terbunuh. Polis memanggil operasi ini sebagai 'Operasi Angkara/Operasi Hapus'.

Ini menjadi isu sehingga sekarang, paling popular untuk PAS pergunakan dalam senarion untuk meraihkan undi demi menumbangkan kerajaan sah sedia ada. Dari sudut mana punca trajedi ini, PAS sengaja menyembunyikan kenapa isu ini berlaku, siapakah punya penyebabnya berlaknya isu ini. Sila baca sini

Dalam masa yang sama isu inilah menjadikan PAS meraih keuntungan segera dengan menikmati hasil wang kutipan derma tampa mengembalikan kepada anak yatim yang berhak! Mereka berjaya mengutip sejumlah besar kutipan meliputi dakyah provokasi menyalahkan kerajaan punca insiden kematian para perjuang yang mereka angkat mati berjihad. Dan dalam masa yang sama mereka berjaya mengutip sejumlah besar wang yang tidak pernah dinyatakan jumlah yang sebenarnya dan tidak pernah juga dikembalikan kepada yang berhak.

Akhirnya inilah bala! bala daro penindasan dan penipuan secara berdepan hingga menyebabkan Air Mata Memali masih mengalir tetapi bukan mengenang nasib yang terkorban tetapi nasib dikencing hidup! ditindas hidup-hidup oleh sebuah Parti yang kononya ingin menggembalikan hak islam! ingin membenteras kezaliman kerajaan yang sah! ingin membenteras penyalahan kuasa dan wang rakyat.

Sambil menyelam PAS meneguk air dan itulah wang derma dikebas! Sekarang orang terlaung-laung memperjuangkan masyarakat islam dari dizalimi kerajaan pula yang tergamak memakan harta anak-anak yatim tampa ada rasa bersalah malah masih berpura-pura hingga hari ini merea tidak ada lakukan apa-apa kesalahan.
Sumber ulasan lanjut dari video dibawah baca sini dan lihat video pendedahan C.N Al-Afghani yang lebih arif dengan situasi yang sebenarnya.

Monday, 7 January 2013

Calon-calon Siapa Patut Bertaubat - Tun Dr MahthirHARON Din, pemimpin Pas menyuruh saya bertaubat kerana saya telah berkata dalam bahasa Inggeris “Better the devil you know than the angel you don't".

Mungkin kerana Haron Din tidak mahir dengan loghat pepatah Inggeris maka ia fikir ini bermakna saya sanggup bersama dengan syaitan. Makna sebenarnya pepatah ini ialah "lebih baik orang yang dikenali daripada orang yang tidak dikenali".

Kalau Haron Din fikir saya bermaksud lebih baik saya bersama syaitan yang saya kenal daripada malaikat yang saya tidak kenal dan ini salah di sisi agama, maka dia bolehlah suruh saya bertaubat. Tak apalah.

Tetapi pada 24 Januari 1999, Nik Aziz berkata dengan jelas dalam bahasa Melayu yang saya yakin Haron Din tentu faham ia berbunyi seperti berikut, "siapa yang nak tolong Kerajaan Islam, kami sebagai pemimpin Islam mesti terima sama ada DAP, MCA atau MIC. Kalau nak tolong mengapa kita tolak. Jika DAP ikhlas nak tolong Pas saya terima. Usahkan DAP, syaitan pun boleh saya terima".

Amat jelas dengan ini Nik Aziz sanggup terima pertolongan syaitan pun untuk Kerajaan Islamnya. Demikian pendirian Nik Aziz kerana kononnya begitu kuat perjuangannya untuk mendirikan Kerajaan Islam? Apakah jenis Kerajaan Islam hasil daripada pertolongan syaitan, sama-samalah kita fikir.

Haron Din nampaknya terima Kerajaan Islam yang didirikan dengan pertolongan syaitan. Sebab itu Haron Din tidak menegur Nik Aziz, jauh sekali daripada menuntut supaya ia bertaubat.

Saya tidak akan bertaubat kerana salah faham Haron Din berkenaan dengan apa yang telah saya katakan. Sepatutnya Haron Din meminta maaf daripada saya kerana salah fahamnya tentang apa yang saya perkatakan dalam bahasa Inggeris. Dan saya akan maafkannya kerana manusia memang lemah dan tidak pernah bebas daripada membuat kesalahan.

Orang Islam di Malaysia sebenarnya bernasib baik kerana kita semua mengikuti mazhab yang sama, iaitu kita daripada mazhab Sunni yang berimam dengan Imam Shafie. Kita tidak sepatutnya berpecah seperti orang Islam di sesetengah negara Islam lain yang berpecah kepada Sunni dan Syiah dan sering bermusuh dan berbunuhan sesama mereka.

Malangnya persahabatan dan perpaduan orang Melayu Islam di Malaysia ini ditamatkan apabila Parti Pas ditubuhkan. Dalam keghairahan Pas untuk mendapat undi orang Melayu di Malaysia, mereka sengaja menyalah tafsir agama Islam dan membuat dakwaan bahawa mereka sahaja yang Islam sehingga orang Melayu berpecah dan bermusuh sesama mereka.

Tuduhan yang pertama ialah orang UMNO kafir kerana mereka bekerjasama dengan orang kafir. Saya tidak percaya ada orang Melayu yang terima dakwaan ini. Ia tidak dibuat dengan cara yang mengikuti kehendak agama Islam. Tetapi rupa-rupanya tuduhan ini begitu berkesan sehingga berlaku sembahyang dua imam kerana kononnya imam orang yang tidak sokong Pas, kafir; perkahwinan semula orang Melayu yang berkahwin sebelum Pas ditubuh; tanah perkuburan berasingan bagi orang Pas kerana ibu bapa mereka sendiri yang dikebumikan di kubur lama dan orang UMNO tidak Islam, penolakan sembahyang jenazah orang UMNO dan penceraian serta perpecahan dalam keluarga kerana fahaman politik yang berbeza.

Kemudian Haji Hadi menokok tambah kepada perpecahan orang Melayu Islam dengan amanatnya. Haji Hadi mendakwa bahawa Pas menentang UMNO bukan kerana namanya UMNO tetapi kerana kononnya mengekalkan perlembagaan penjajah, kerana kononnya UMNO mengatakan politik suku agama suku.

Sesungguhnya perlembagaan itulah yang memberi kebebasan bersuara, berparti dan berpolitik kepada Pas. Di kebanyakan negara yang diakui negara Islam tidak ada kebebasan seperti ini. Sepatutnya Pas menolak semua kebebasan ini. Tetapi sebaliknya Pas menggunakannya untuk memfitnah dan mengkafirkan orang UMNO. Islam menyuruh orang Islam setia kepada Allah, Rasul dan ulil amri, iaitu pemerintah. Pas sebenarnya tidak setia kepada ulil amri.

UMNO tidak pernah berkata politik suku agama suku. UMNO berpegang kepada ajaran bahawa Islam adalah Ad-deen, cara hidup. Cara hidup memang termasuk politik. Sebab itu UMNO berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Habbul watan minnal iman.

Sebaliknya Pas sekarang menerima pemimpin orang kafir yang secara terbuka menolak negara Islam Pas serta pemimpin Pakatan yang percaya kepada kebebasan tanpa had serta pluralisme dalam agama dan kebebasan keluar dari agama Islam.

Tetapi UMNO tidak akan tuduh orang Pas sudah menjadi kafir. Selagi tidak ada dakwaan oleh tokoh-tokoh Islam yang tidak berkepentingan, UMNO akan terima orang Pas sebagai orang Islam. Kita dalam UMNO masih ingin bersaudara dengan orang Pas seperti ditegaskan oleh agama Islam bahawa orang Islam itu adalah bersaudara. Perbezaan politik antara Pas dengan UMNO tidak bermakna pengasingan politik dari agama, atau agama suku politik suku. Perbezaan politik di kalangan orang Islam berlaku di mana-mana sahaja. Namun mereka semua masih Islam.

Tanpa bertaubat kerana pelbagai kesalahannya di sisi Islam, Nik Aziz telah memurtadkan tiga juta orang UMNO. Dakwaan ini dibuat olehnya tanpa usul periksa. Tidak ada kajian yang dibuat, sama ada secara ilmiah atau tidak. Ketidakadilan Nik Aziz jauh berbeza daripada ajaran Islam yang menegaskan bahawa apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. Hakim tidak boleh terdiri daripada orang yang terlibat dan berkepentingan. Memurtadkan orang UMNO adalah satu ketidakadilan di sisi agama Islam.

Tetapi, Alhamdulillah, sudah ramai pemimpin dan ahli Pas yang sedar tentang kesalahan Pas dan pemimpinnya dari segi Islam. Mereka telah tidak lagi taksub dengan nama Islam yang diberi kepada parti Pas. Mereka sedar Pas bukan berjuang untuk Islam. Pas hanya ingin memperalatkan Islam untuk kepentingan politik duniawi pemimpin-pemimpinnya.

Mereka yang keluar dari Pas ini berpeluang untuk benar-benar berjuang untuk agama Islam, berjuang untuk mengembangkan ajaran Islam yang sebenar, terutamanya untuk persaudaraan dalam Islam, tentang berpegang kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai.

Saya tidak akan suruh Haron Din bertaubat. Tetapi Haron Din harus tanya hati kecilnya sama ada dia didorong oleh agama atau politik duniawi apabila menyuruh saya bertaubat dan tidak Nik Aziz.

Pegang Tangan Dan Merempit Adalah Perbuatan Senonoh - Undang-undang Islam Kecil PAS


Fulamak ini yang duduk menjadi tanda tanya Undang-undang kecil PAS Kelantan cenderung sebelah mana pula halanya? Kadang-kadang buat tertawa sendirian pun ada bila mana terjemahan perbuatan senonoh dan tidak senonoh buat pecah palak memikirkannya?

Video Biadap Abby Abadi Fitnah Anak Melayu Langkawi Khianat Demi Setin Arak

Pecah Palak Mikir sebagai anak kelahiran Langkawi amat tercabar dengan sikap kebiadapan Abby Abadi yang melampau melemparkan fitnah menuduh anak Langkawi membuat kerja sabotaj terhadap Anwar Ibrahim sekadar dengan upah satu Tin Arak.

memang biadap tetapi tahukah Abby langkawi dibawah kerajaan mana sekarang kalau hendak melamparkan fitnah sedemikian rupa. Bukankah Langkawi di bawah kerajaan Kedah dan mengapa PAS sampai sekarang gagal mengawal arak di Kedah? Boleh Abby Jawap?

Keduanya! Adakah Abby bersikap biadap melempar tuduhan atas cakap-cakap orang sahaja ada bukti ke tidak untuk berbuat sedemikian. Kami anak Langkawi amat terhina dengan manusia yang pakai tudung tanpa anak tudung sampai nampak cuping telinga. Apa tergopoh sangatkah hendak bertudung sampai tidak sempat hendak memakai anak tudung.

Ketiganya apa ingat anak langkawi kaki botolkah? Tetapi Abby dulu bagaimana ketika bersama kumpulan Elite, terjoget-joget masuk keluar PUB ada tak menjamah air kencing syaitan? Ada ke tidak? dengan pakai seksi terdedah sana sini dan sekarang baru bergelar ustazah celop bersikap sudah biadap! biadap! biadap menghina Anak-anak Langkawi tergamak buat kerja khianat semata-mata setin arak. memang keturunan bangsat!!!

Sunday, 6 January 2013

Gempar Ber'Shit CEC DAP Bakal Dilancarkan


Kalau Pakatan Rakyat boleh menggerakkan Bersih 1 2 3 demi menuntut SPR tulus dan bersih! Sudah tentulah Bershit wajib dilancarkan demi menuntut undi CEC bersih dan tulus!

Apatah kenapa hanya undi Zairil Khir Johari dan Vincent Wu yang didapati silap, kononnya yang pada mulanya mendapat tempat keenam dengan 1,202 undi, telah jatuh ke tempat ke-26 kerana parti itu mendakwa beliau sebenarnya hanya meraih 669 undi.

Bagaimana dengan nasib undi calon melayu DAP lain. Tidakkah ada kesilapan atau penipuan undi berlaku. Sekarang semakin jelas CEC tidak tulus dan sepatutnya ROS mengadakan siasatan. Jika didapati bersalah boleh di ambil tindakkan ke tahap pengharaman DAP.

BAGAN DATOH - Naib Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mahu Pendaftar Pertubuhan (RoS) melakukan siasatan berhubung isu pemilihan Jawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) DAP bulan lepas.

Beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata, hanya RoS yang boleh menyiasat perkara itu."Dan jika didapati ketelusan tidak ada maka mungkin RoS boleh mengeluarkan kenyataan terhadap hasil siasatan itu.

"Itu terpulang kepada RoS untuk mengharamkan DAP atau tidak," katanya kepada pemberita selepas majlis penyampaian sumbangan 1 Ihsan Samudera Bagan Datoh kepada 876 nelayan di sini, hari ini.Sebuah akhbar berbahasa Inggeris baru-baru ini melaporkan DAP mengakui berlaku kesilapan dalam pengiraan undi semasa pemilihan jawatan CEC yang diumum 15 Disember tahun lalu dan menerusi keputusan yang dipinda itu, Zairil Khir Johari yang pada mulanya berada pada kedudukan 39, kini berada pada kedudukan 20.

Vincent Wu, yang pada mulanya mendapat tempat keenam dengan 1,202 undi, jatuh ke tempat ke-26 kerana parti itu mendakwa beliau sebenarnya hanya meraih 669 undi.Ahmad Zahid mendakwa alasan DAP kononnya berlaku kesilapan dalam pengiraan undi itu adalah bagi membolehkan mereka meletakkan Zairil sebagai wakil Melayu dalam CEC.

"Maka mereka menyusun strategi yang kononnya kiraan undi itu salah selepas tiga minggu (pemilihan). Ini memperlihatkan mereka tidak telus.

"Tetapi kalau pengundian itu dibuat selepas sehari atau dua (hari) mungkin munasabah tetapi apabila media memberikan komen maka mereka cuba untuk mengelirukan keadaan kononnya mengira semula undi," katanya. - Bernama
Published with Blogger-droid v2.0.9

Saturday, 5 January 2013

Video BiaDap " Bapak Agong Pun Tidak Boleh Nak Buat Buat Apa "

Inilah bila pecacai biadap yang terlampau berpolitik hingga institusi rajapun menjadi bahan mainan politik. 

Sudah hilang jati diri melayu sudah lupa asal usul diri. Inilah jenis-jenis perosak bangsa..

saksikan apa situasi yang sebenar yang sedang berlaku dikalangan masyarakat kita? 

Ikuti video ini .....

Lim Guan Eng Apa Dah Jadi Sama Lu 1800 Orang Cerca Merba

Wadus!! Semakin cerca merba sama lu Lim Guan Eng. Inikah setakat yang ada sebagai  penyandar Setiausaha Agung DAP ..... Lim Guan Eng Apa Dah Jadi Sama Lu 1800 Orang Cerca Merba

"Saya menerima berita mengenai kesilapan kiraan undi ini kira-kira dua hari selepas kongres dan atas rasa tanggungjawab, kami tetap mengumumkan kembali keputusannya walaupun parti akan mendapat kesan negatif
"Saya sendiri tidak faham bagaimana ia (pengiraan undi) boleh jadi begitu," kata beliau kepada media selepas menghadiri majlis angkat sumpah jawatan Ahli Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP), Lim Guan Eng.
Wadus! Ini sahaja yang mampu dijawap Lim Guan Eng Apa Dah Jadi Sama Lu ....? 

Rakyat boleh mempertikaikan ketelusan DAP yang mengakui berlaku kesilapan dalam pengiraan pemilihan jawatan Anggota Jawatankuasa Tertinggi Pusat (CEC) parti itu selepas masuk 3 minggu pemilihan berlangsung. Isu ini amat pelik kerana kesilapan hanya membabitkan dua pemimpin dan bukan kesemua calon yang terlibat dalam pemilihan berkenaan. Hairan betul macam ada niat yang tersirat setelah rakyat mempertikaikan apa nasib wakil melayu dalam DAP?
 
Sebab itu menjadi lebih luar biasa bila hanya melibatkan seorang Melayu, dan kerana kesilapan ini, dia (Zairil Khir Johari) dipilih sebagai anggota Jawatankuasa Pusat DAP. Jelas ternampak tangan hitam cuba mengubah persepsi DAP berasaskan kaum Tionghua

Semasa pemilihan jawatan CEC pada Dis lalu dan menerusi keputusan yang dipinda itu, Zairil Khir Johari yang pada mulanya berada pada kedudukan 39, kini menduduki kedudukan 20. Manakala Vincent Wu, yang pada mulanya mendapat tempat keenam dengan 1,202 undi, telah jatuh ke tempat ke-26 kerana tiba-tiba parti itu mendakwa beliau sebenarnya hanya meraih 669 undi.

Lim Guan Eng Apa Dah Jadi Sama Lu dan dimana letaknya kewibawaan DAP untuk mentadbir negara ini dan membela nasib 28 juta rakyat, wahal hendak urus pemilihan jawatan dalam parti yang hanya membabitkan 1,800 anggotapun, sudah cerca merba hingga tidak dapat diuruskan dengan cekap, amanah dan telus.

Lim Guan Eng Apa Dah Jadi Sama Lu 1800 Orang Cerca Merba .... 


Nik Aziz Percayakan Lim Guan Eng Mengjaga Khalimah Allah .......?


PecahPalakMikir sedar ramai sangat cai-cai Pakatan Haram bergitu anti dengan penulisan tokoh ini. Tetapi pada PPM beliau berani walaupun mendapat cemuh cai-cai yang benci bila kemungkaran Pakatan haram didedahkan satu demi satu. Sebab itu PPm tidak pernah kesah dan selagi mampu Insya Allah selagi tu tangan PPM akan bantu selagi terdaya demi Agama Bangsa dan Negara. Teruskan Dr Mashitah teruskan perjuangan mu.

Agenda di sebalik gesaan LGE
DR MASHITAH IBRAHIM
4 Januari 2013 Sinar Harian
Kalimah ALLAH bagi orang Islam merujuk kepada ALLAH Yang Maha Esa. Sama sekali tidak sama dengan “Tuhan Bapa” yang merupakan salah satu oknum akidah trinity agama Kristian. Kalimah ALLAH Lafz al-Jalalah adalah khusus mutlak agama Islam dengan mafhum yang berbeza dengan agama Kristian. Kalimah ALLAH yang hendak digunakan oleh Kristian bersifat taslis dan syirik. Tetapi kalimah ALLAH bagi Islam bersifat tauhid.

Kalimah ALLAH tidak pernah disebut dalam teks bahasa Greek dan bahasa asal Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Bible). Dalam bahasa Greek, tuhan ialah ‘Theos’ manakala bahasa Hebrew/Ibrani (bahasa asal Kitab Taurat) memakai El, Eloh, Elohim dan Yhwh untuk tuhan. Ismu ALLAH tidak pernah diguna pakai oleh mana-mana mazhab Kristian kecuali Koptik yang dianuti orang Arab. Aliran utama Kristian seperti Katolik, Protestan, Lutheran, Methodist dan Jehovah Witness tidak pernah menggunakan Ismu ALLAH untuk Bible mereka.

Dalam Bible berbahasa Inggeris, tuhan disebut sebagai God, dan bukan ALLAH.

Justeru, atas dasar apa Setiausaha Agung DAP mendesak supaya kalimah ALLAH dibenar digunakan dalam Bible versi bahasa Melayu dalam perutusan Hari Natalnya? Penggunaan kalimah ALLAH dalam Bible bahasa Melayu akan menyebabkan kekeliruan berlaku sekali gus membenarkan pluralisme agama, yang mendakwa semua agama adalah sama. Disebut pada ayat 6 Surah Al-Kafirun yang bermaksud, “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.” Ayat ini jelas menolak dakwaan bahawa semua agama adalah sama. 

Perhatikan ayat ini, sekiranya perkataan ALLAH digunakan dalam Bible bahasa Melayu: “Engkau adalah Messiah anak ALLAH yang hidup.” (Matius 16:16). Lihat pula maksud ayat ini dalam al-Quran: “Dia (ALLAH) tiada beranak dan Dia (ALLAH) pula tidak diperanakkan.” (Surah Al-Ikhlas: 3). Adakah sama maknanya? Adakah sama maksud penggunaannya?

Kalimah ALLAH merupakan kata nama khas daripada bahasa Arab yang tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna lain. Dari segi nahu dan makna, kalimah ALLAH tidak boleh diumumkan, dikecilkan, dilelakikan, diperempuankan, dibapakan mahupun diperanakkan, apatah lagi diterbitkan atas nama lain. Jika dikaji, banyak lagi contoh percanggahan makna dan maksud yang akan berlaku sekiranya kalimah suci ALLAH digunakan dalam Bible bahasa Melayu.

Desakan Lim Guan Eng ditentang banyak pihak, termasuk para ulama, NGO Islam dan parti politik. Perkara ini juga sudah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-82 yang bersidang pada 5 – 7 Mei 2008: Kalimah ALLAH tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam lain. Apa lagi yang tidak difahami Lim Guan Eng?

Sebagai orang Islam, kita wajib menentang hasrat ini demi menyelamatkan akidah umat Islam. Agenda beliau mungkin sama dengan apa yang disebut oleh The People of the Book, sebuah organisasi yang bergiat memurtadkan orang Islam.

Menurut mereka: “We believe it can be very effective to use the Quran as a tool to share concepts that are familiar and acceptable to Muslims, and that support Biblical principles. There are many concepts that are very compatible with the Bible...Of course, the Holy Bible is the only and complete authority for everything pertaining to doctrine and lifestyle. We believe it is perfectly acceptable to use the name ALLAH, both in the Bible that we use to minister to Muslims, as well as materials that we distribute.”

Friday, 4 January 2013

Amanat Tun Dr Mahathir


Rakyat dinasihatkan agar tidak bereksperimen untuk menukar kerajaan serta terpedaya dengan janji-janji kosong pembangkang yang mampu membuatkan negara ini tidak stabil dan berkembang.

Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, mengambil contoh beberapa janji pembangkang yang mahu mengubah negara ini kepada ‘negara berkebajikan’ seperti pendidikan percuma, pemansuhan tol, meningkatkan subsidi petrol dan royalti minyak, semua janji itu akan meletakkan negara dalam keadaan bahaya.

Menurutnya, idea-idea itu pernah cuba dilaksanakan oleh negara-negara sosialis dan komunis, tetapi semuanya gagal.

‘‘Realitinya, semua kerajaan perlu wang untuk pembangunan selain memberi subsidi kepada rakyat. Tetapi jika sesebuah kerajaan mengorbankan cukai, tol dan yuran, kerajaan akan kekurangan wang. Dan dalam masa sama, kerajaan itu perlu membelanjakan wang untuk kemudahan awam, lebuh raya, sekolah, hospital, kos operasi dan pembangunan, pencen serta subsidi-subsidi lain.

‘‘Jadi, di manakah kerajaan mahu mendapatkan dana yang diperlukan? Boleh sahaja membuat pinjaman jika wang itu dilabur dan memberi pulangan untuk membayar semula pinjaman. Tetapi jika pinjaman dilakukan hanya untuk perbelanjaan, ia tidak akan mampu melangsaikan hutang,’’ katanya.

Beliau berkata demikian dalam entri terbaharu di blognya, http://chedet.cc hari ini.

Beliau berkata, dalam kempennya untuk kembali memegang ‘takhta’ Presiden Amerika Syarikat (AS), Barack Obama pernah menjanjikan beberapa perubahan seperti menutup kem tahanan AS di Teluk Guantanamo selain menamatkan operasi ketenteraan di Iraq dan Afghanistan.

Namun jelasnya, segala janji-janji itu gagal dilaksanakan.

‘‘Membuat janji semasa berkempen cukup mudah. Sekarang ini, pembangkang di negara ini cuba meniru rentak Obama dan menjanjikan perubahan. Mereka kata, berilah mereka peluang kerana Barisan Nasional (BN) telah mentadbir negara ini selama 55 tahun.

‘‘Memang diakui BN telah mentadbir negara ini sejak merdeka. Tetapi bandingkanlah Malaysia dengan negara-negara lain yang sama mencapai kemerdekaan. Bandingkan dengan negara-negara membangun di Barat. Mereka kini berdepan masalah kewangan dan tidak mampu mengatasi krisis,’’ tegasnya.

Beliau kemudiannya mengajak rakyat mengimbau kembali krisis kewangan yang melanda dunia sekitar 1997 dan 1998.

Katanya, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu cuba menggunakan penyelesaian Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) tanpa pinjaman IMF.

‘‘Bank dan syarikat berdepan dengan ancaman kebankrapan. Kos import meningkat manakala kos sara hidup melonjak. Rekod Menteri Kewangan itu buruk walaupun beliau sering mendakwa kejayaan yang dibawa oleh orang lain itu sebagai kejayaannya.

‘‘Kini sebagai pemimpin pembangkang, beliau mendakwa mahu membawa perubahan. Apakah perubahan terbaik yang diperkenalkannya sepanjang berada dalam kerajaan? Apa yang diminatinya hanyalah meniti tangga kepimpinan UMNO untuk menjadi Perdana Menteri,’’ ujarnya.

Atas dasar itu katanya, rakyat tidak seharusnya terpedaya seperti mana beliau sendiri terpedaya dengan gaya pemimpin berkenaan suatu ketika dahulu.

‘‘Memberi tempoh lima tahun kepada pembangkang sebagai kerajaan cukup bahaya. Banyak perkara boleh musnah dalam tempoh itu. Mereka yang kononnya berjuang kebebasan bersuara tetapi sering kali mengambil jalan mahkamah untuk menutup mulut pengkritiknya,’’ tambahnya.

Thursday, 3 January 2013

Sedih Jihad PAS Ala Tikus Mondok Ketakutan

Lazimnya, ahli politik yang tidak pernah memegang jawatan kerajaan, lebih-lebih lagi dari pembangkang, begitu ghairah apabila dilantik menjadi Menteri Besar atau Ketua Menteri.


Published with Blogger-droid v2.0.9

Gempar Skandal Haji Hadi Awang Menipu Warga Tua ?

Itu dia selama ini Haji Hadi telah menjadi satu isu panas yang mendidih! Semuanya angkara sendiri cari penyakit. Benarkah Haji Hadi dikaitkan dengan satu sendikit menipu warga tua?

Amanat Haji Hadi telah menyebabkan ramai warga tua ditipu hidup-hidup dengan janji perjuangan jihad menuju ke syurga. Wahal itu hanya mainan propaganda yang berkepentingan peribadi kemaruk gilakan kuasa

Jihad dan mati syahid menjadi impian penyokong tegar Pas, apatah lagi janji balasan syurga kalau mengundi parti itu menjadi bahan kempen pada setiap pilih raya umum. Semuanya karut kerana sengketa yang berlaku hanya membabitkan sesama Melayu atau sesama Islam. Masyarakat berpecah belah ekoran kafir mengkafir dan pulau memulau sehingga ada yang sanggup memutuskan tali persaudaraan kerana menganggap orang yang menyokong UMNO kafir.

Haji Hadi juga telah menyebabkan ramai warga tua tertipu hingga meraih simpati kepada perjuangan PAS. Akhirnya dari kehidupan kebanyakan warga tua adalah sekadar cukup makan! mereka tertipu kerana terlampau simpati hingga terperdaya lalu menyumbangkan derma dan derma dan derma dan derma, berkali-kali kerana simpati, kerana inginkan jihad! kerana ingin ke syurga.

Tetapi pernahkah PAS mengeluarkan kenyataan berapa hasil kutipan derma PAS selama ini?

Kemana wang derma tersebut pergi?

Siapa yang memegang dan menyimpannya?

Untuk apa duit itu digunakan dan apa pulangan kebaikan kepada penderma termasuk warga tua?

Selama kewujudan PAS belum pernah kita dengar PAS mengumumkan duit derma telah menjana kemajuan dan pembangunan rakyat? Malah kita tidak tahu dan tidak pernah didedahkan adakah duit itu dikumpul di pusat PAS. Jadi kalau ini menjadi kabur! Siapakah yang kenyang! Bukankah ini boleh dinilai sebagai satu sendikit penipuan terancang? Sebab semua hal derma bergitu sulit pada umum!

Published with Blogger-droid v2.0.9

Wednesday, 2 January 2013

Belian RM13 Juta Rafizi Kantoi Dinafikan Deepak Jaikishan

Alahai terbongkar dengan sendirinya tampa perlu bersusah payah hendak pertahankan mainan auta Rafizi. Apa yang sedang berlaku apabila Belian RM13 Juta Rafizi Kantoi Dinafikan Deepak Jaikishan yang konon dalang membeli cincin tersebut. 

Dulunya kisah cincin Cincin 24 juta USD tetapi sekarang versi Deepak bernilai 13 juta! itu sudah satu isu dan kena pula Deepak dilebelkan oleh Rafizi sebagai orang yang membayar barang kemas mewah untuk Rosmah dalam masa 3 bulan bernilai RM13 juta rujuk sini invoice nya.

Tiba tiba muncul kenyataan dari tuan badan menafikan semua ini diluar pengetahuannya di Malaysiakini. Apa sudah jadiJika tuan punya badan sudah menafikannya! Apa makna yang Rafizi yang sedang buat. Sekarang kita tnggu apa lagi yang hendak dipusingkan oleh Rafizi. Bagi PecahPalakMIkir mudah sekali Deepak menjelaskan dia tidak pernah beri apa-apa dokumen kepada Rafizi malah dirinya tidak pernah melihatpun!

Jadi terang-teranglah Belian RM13 Juta Rafizi Kantoi Dinafikan Deepak Jaikishan sendiri. Tidak payah fikir jauh-jauh sebab lubang dah pecah dan tak perlupun hendak lihat dokumen ke invoice ke sebab tuan yang dituduh mengkendalikan menafikan pernah punyai dokumen sedemikian. senang je pembohongan ini terbongkar.

Ada Wakil PAS Tidur Tak Lena Angkara Jakim Gempur Amanat Haji Hadi 1981

Seorang demi seorang wakil PAS tidur tidak lena mengenang apalah nasib Haji Hadi bila bertemu dengan ruas nanti.

Rasa PPM! Semuanya berasal dari tangapan pertama PAS sekadar mencabar RTM memberi ruang untuk Haji Hadi secara berseloroh. Kerana mungkin terlampau yakin itu mustahil berlaku.

Tiba-tiba benar-benar diperkenankan dengan kehadiran bersama Jakim dalam siaran tv disamping para ulama dari UMNO.

Pendapat PPM. Tindakan ini bijak kerana pertemuan tiga penjuru lebih afdal berbanding antara PAS dan UMNO semata-mata. Mengikut kata Mahfuz soal ini tidak melibat Jakim kerana ini masalah PAS dan UMNO. Kesimpulan pada PPM, Mahfuz gambarkan ini masalah politik semata-mata. Wahal pada Jakim dan tangapan masyarakat islam Malaysia ini masalah akhidah umat dan perpaduan masyarakat islam melebihi tangapan isu politik semata-mata.

Kemudian datang pula Salahuddin Ayob menuduh Jakim hendak jadi hero kerana alasannya: Naib Presidennya, Salahuddin Ayub berkata, jika Jakim benar-benar telus, isu itu sepatutnya sudah lama diselesaikan dan bukan sekarang baru hendak bertindak. Sinar Harian

Pada padangan PPM menyifatkan gambaran Salahuddin Ayob salama ini Jakim buat tidak kisah atau tidak ambil berat selesaikan isu ini. Cuba baca text di bawah ini.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mahu Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang menarik balik amanatnya yang mengkafirkan UMNO. 

Ketua Pengarahnya, Datuk Othman Mustapha, berkata jabatan itu akan terlebih dulu memanggil Hadi berhubung amanat terbabit yang membawa kepada perpecahan umat Islam di negara ini. Beliau berkata, pelbagai tindakan diambil sebelum ini tidak berjaya mengekang amanat itu daripada diamalkan pengikut parti berkenaan khususnya yang fanatik walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan sudah mengharamkannya. 

Katanya, andai Hadi ingkar dan mahu terus mempertahankan amanat itu, tindakan lain boleh diambil termasuk mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. 

“Kesan amanat itu besar, mereka lepaskan kepada masyarakat dan tidak cuba memperbetulkan semula, tuduh orang Islam lain tidak boleh kawan, kafir. Kalau kita lihat, di negara Arab mereka berpecah belah soal mazhab, kita di sini soal amanat... sebenarnya mengkafirkan orang (Islam) lain itu lebih parah. 

“Jadi, kita akan panggil pemimpin PAS berkenaan untuk perbetulkan amanat itu. Jika tidak berjaya, mungkin akan ada tindakan lain sebab peruntukan undang-undang itu ada dari segi aspek memecah-belah keamanan, membawa situasi tidak aman, sama ada kepada masyarakat kecil, komuniti dan sebagainya. 

“Benda ini (amanat) pun sudah lama, tindakan pun sudah diambil, tapi timbul balik,” katanya kepada BH, semalam. Mengenai pendirian pemimpin PAS yang menafikan Amanat Hadi itu mengkafirkan UMNO, Othman berkata, pihaknya mempunyai bukti jelas bahawa ia memang mengkafirkan UMNO. 

“Mengikut rekod kami yang dikumpul sejak amanat itu diucapkan, elemen mengkafir itu jelas ada. Kami ada bukti dan simpan semua termasuk rakaman ceramah mereka. Kesan apa yang mereka ucapkan itu juga berlaku termasuk dalam majlis perkahwinan, kenduri kendara, makan sembelihan orang UMNO tak boleh. 

“Di kampung saya (Kelantan), sampai sekarang masyarakat masih berpecah-belah kerana amanat itu,” katanya. Mengulas cadangan Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng yang menggesa kerajaan membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam kitab Injil versi bahasa Melayu, beliau berkata, dalam konteks ulama, mereka berpandangan perkara itu tidak perlu dikaji kerana sudah ada ketetapan kalimah Allah adalah hak mutlak umat Islam. 

“Ketetapan sudah lama dibuat, muzakarah (fatwa) pun sudah bincang. Isu ini tidak sepatutnya ditimbulkan kerana boleh mengelirukan umat Islam,” katanya. Sumber http://mediapermatangpauh.blogspot.com/2012/12/confirm-lepas-ni-jakim-dituduh-jadi.html?m=1

Adakah text ini menggambarkan selama ini mendiankan diri atau Mahfuz dan Salahuddin tidur tak lena mengenang apalah nasib Haji Hadi? Berkenaan Salahuddin berkata tidak pernah nampak masyarakat dirosak dari Amanat Haji Hadi 1981 rasa Jakim sudah jelaskan dan renungkan poster di bawah ini

Published with Blogger-droid v2.0.9

Keras Kepala Aktivis Sang Saka Malaya

Masih ada kegilaan mengibarkan Sang Saka Malaya yang jelas menidakkan kewujudan Jalur Gemilang.

Kenapa masih wujud budaya yang tidak pernah bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi. Bukankah ini pengkhianat bangsa?

Lebih malang mereka anak-anak melayu yang menjadi suruhan dalang-dalang tertentu yang bercita-cita menggangu-gugat kesejahteraan dan kedaulatan negara termasuk agenda menghilang rasa setia dan cintakan Jalur Gemilang.

Sang Saka Malaya yang kononnya dilebelkan sebagai "Bendera Rakyat" dan pernah dicadangkan sebagai bendera kebangsaan oleh golongan kiri dikibarkan malam ambang 2013 di Dataran Merdeka. Ia dikibarkan oleh sekumpulan individu yang menggelarkan diri mereka sebagai "aktivis Sang Saka".

Bendera itu dikibarkan tepat pada jam 12 tengah malam menggunakan belon gas yang dilepaskan di antara Jalan Raja dan Jalan Tun Perak di ibu negara, yang kemudiannya "disangkutkan" di bawah landasan transit aliran ringan (LRT) Star Masjid Jamek.

Sehingga datang berberapa pegawai polis yang menanggalkannya. Inilah perangai biadap yang tiada lagi kesetiaan terhadap Jalur Gemilang. Malah salah seorang antara mereka yang bertanggungjawab membawa bendera itu pada sambutan Janji Demokrasi dan pernah ditangkap dan disiasat mengikut Seksyen 9 (1)(a) Akta Hasutan. Tetapi sekarang masih keras kepala.

Wajarkah mereka ini dibiarkan terus-menerus menjadi biadap?
Published with Blogger-droid v2.0.9

Tuesday, 1 January 2013

Amanat 1981 Mazfuz Tiba-tiba Rasa Takut Kehadiran Mufti Berdebat Bersama Haji Hadi

Alahai macam-macam pula gelagat Mazfuz yang agak tertekan bila mana akan ada kehadiran mufti menjadi perantaraan dalam debat Amanat Haji Hadi 1981 selain membabitkan ulama dikalangan UMNO.

Pada Mazfuz cuba menonjolkan yang UMNO ketakutan kerana isu Amanat Haji Hadi adalah masalah PAS dan UMNOItu pandangan Mazfuz tetapi dia menyembunyikan yang masalah ini melibatkan masyarakat islam keseluruhan. Renungkan surat dari mufti ini.

Surat ini terang-terang membuktikan masalah ini bukan masalah politik semata-mata sebaliknya menjadi masalah perpecahan umat islam yang boleh meruntuh seluruh institusi islam di Malaysia.

Malah masalah ini semakin rumit apabila dikalangan PAS dan PKR mula terjebak dengan fahaman Syiah, Pluralisme, Libralisme, Sosialime malah sehingga ada yang menyokong Seksualiti Merdeka yang memberi hak kebebasan penuh terhadap LGBT.

Semuanya kerana fahaman yang bercampur aduk diterapkan di dalam permahaman masyarakat islam di Malaysia. Termasuk Amanat Haji Hadi yang membawa pelbagai isu meruntuh akhidah kerana budaya mengkafir berluasa sehingga sekarang dan penuh menjadi didangan mainan anak muda pro PAS di alam maya. Adakah Haji Hadi boleh menidakkan dirinya dari terbabit dalam isu ini?

Adakah ini yang dikatakan masalah ini bermain sekitar PAS dan UMNO. Buat Mazfuz dengan memberi alasan menyentuh isu rahsuah. Itu yang patut dikata kebudak-budakan tahap berlajar ABC sebagaimana lancangnya mulut Haji Hadi menyelar orang guru ABC!

Tahap putar belit Mahfuz hanya boleh dipakai kepada mat cai-cai yang melafaz setia kepada ketuanan DAP.

Published with Blogger-droid v2.0.9

Video Vendetta Menyerang Berita TV9 Mengkhiati Anwar


Inilah simbol yang menyokong Mahasewel yang menyewel bukan? tetapi aduhai kenapa mengkhianati Anwar ibrahim pula hahhaah kasi layan beb! Terbaik dari Ladang! Jangan lupa layan yang ini sekali bagi versi Tongong yang pertama Politik Tongong  DAP Marah Sangat Dengan Video In

Politik Tongong " DAP Marah Sangat Dengan Video Ini "


Serangan terbaru yang bakal panas punggung puak Pakatan Rakyat. Buat siri pertama DAP kena tembak kaw-kaw! Adus terasa macam ada ke puak DAP hendak saman berjuta-juta dengan video ini. 

Awas serangan membongkar segala fitnah Pakatan Rakyat akan menjadi lebih hebat dari pelbagai gabungan media dan alam nyata.
Jangan lupa klik sini dan saksi versi sebelumnya

Selamat Menyambut Tahun 2013 Apa Akan Jadi?

Salam semua dan selamat menyambut tahun 2013

Tahun ini pro Barisan Nasional perlu kerja keras demi memastikan tumbangnya Pakatan Rakyat

Perjuangan tidak pernah tamat dan kita teruskan demi Agama Bangsa dan Negara.

Selamat berjuang tampa ada rasa putus asa. Berjuang dengan fakta, yakin dan berani. Salam buat semua dan selamat menyambut tahun 2013
Published with Blogger-droid v2.0.9

Langgan Melalui Email

Lagi Post Pecah Palak Mikir